top of page

Διεθνείς σχέσεις και επισκεψιμότητα, γράφει ο Υ.·.Μ.·.Τ.·. Εμμ. Γερακιός 33°Βασικές αρχές

Δια το Ύπατο Συμβούλιο μας, όπως και για κάθε κανονικό Υ.·.Σ.·. τα «Συντάγματα του 1762» και τα «Μεγάλα Συντάγματα του 1786» αποτελούν την βάση και ιδρυτικό διάταγμα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού τύπου (Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·.).

(De Hoyos, 04.01.23: the Grand Constitutions, which are the governing rules of the Scottish Rite).


Μαζί με τους κανονισμούς του Υπάτου Συμβουλίου αποτελούν το καταστατικό του κείμενο, ως ενώσεως προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, όπως έχει αναγνωρισθεί από την Ελληνική Πολιτεία.

Περαιτέρω σέβεται και ακολουθεί τα γενικά έθιμα των Υπάτων Συμβουλίων του Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·., τα οποία προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από το πρώτο Ύπατο Συμβούλιο που ιδρύθηκε το 1801 στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας (ΗΠΑ) και τα οποία είναι τα μόνα κανονικά Υ.·.Σ.·. .

(Η Βόρειος δικαιοδοσία ιδρύθηκε την 05. Αυγούστου 1813, αφού είχαν ιδρυθεί τα Υ.·.Σ.·. δια την Γαλλία την 22. Σεπτεμβρίου 1804, και δια την Ισπανία την 04. Ιουλίου 1811.

Το Υ.·.Σ.·.Ελλάδα ιδρύθηκε την 24 Ιουλίου 1872, και είναι το εικοστό αρχαιότερο στον Κόσμο).


Μη ύπαρξη παγκόσμιας εξουσίας – αρχής

Στον Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·. δεν υπάρχει παγκόσμια εξουσία, αλλά κάθε Ύπατο Συμβούλιο είναι ανεξάρτητο, αυτοδύναμο και κυρίαρχο στην Επικράτεια του.

Τα Ύπατα Συμβούλια του Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·. συνδέονται στενά μέσω ενός συστήματος αμοιβαίας φιλίας και ανταλλαγής Μεγ.·. Αντιπροσώπων και όχι «αναγνωρίσεως» όπως συμβαίνει στις Μεγάλες Στοές.

Το Ύπατο Συμβούλιο δια την Ελλάδα (Υ.·.Σ.·.Ε.·.) σαφώς δεν αναγνωρίζει καμία Τεκτονική εξουσία ανώτερη από αυτό.

Το Υ.·.Σ.·. δια την Ελλάδα είναι η μοναδική και ανώτατη Τεκτονική αρχή του Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·. στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας.


Δεσμοί

Ο ιδανικός δεσμός μεταξύ των Υ.·.Σ.·. , άπαντα ανεξάρτητα, και αυτοδύναμα, βρίσκει την έκφρασή του στα κοινά έθιμα του Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·. όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από την μακραίωνη εφαρμογή των Μεγάλων Συνταγμάτων.

Οι περιοδικά επαναλαμβανόμενες διασκέψεις των Υπάτων Ταξιαρχών και των Υπάτων Συμβουλίων ενισχύουν αυτόν τον δεσμό.

Οι τακτικές συναντήσεις διασφαλίζουν τόσο τη συνεχή ανταλλαγή ιδεών όσο και τη συνεχή συνεργασία μεταξύ όλων των Διοικήσεων του Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·.. Επιπλέον, υπάρχει συνήθως η ανταλλαγή Μεγάλων Αντιπροσώπων.

Σχετικά ο Κανονισμός του Υ.·.Σ.·.Ε.·. προβλέπει στα αντίστοιχα άρθρα:

Άρθρον 40

Το Υπ∴ Συμβ∴ διατελεί εις σχέσεις μετά πάντων των ανά την Υφήλιον κανονικών Υπ∴ Συμβ∴ του ΑΑΣΤ ως και των αναγνωρισμένων Μεγ∴ Τεκτ∴ Δυνάμεων, προς τον σκοπόν τής διατηρήσεως και εξαπλώσεως τής τεκτονικής αρμονίας και τής από κοινού εργασίας υπέρ τής προόδου του Τάγματος.

Άρθρον 41

Το Υπ∴ Συμβ∴ επικοινωνεί σταθερώς μετά των λοιπών Υπ∴ Συμβ∴ διά του διορισμού εις αυτά Μεγάλου Αντιπροσώπου Υπ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Επιθ∴ του 33ου και τελευταίου βαθμού.


Στα διεθνή Fora δύνανται να μετέχουν Υ.·.Σ.·. τα οποία μεταξύ τους δεν έχουν συνάψει φίλιες σχέσεις ούτε έχουν ανταλλάξει αντιπροσώπους.

Το δικαίωμα επιλογής των προσκεκλημένων έχει το Υ.·.Σ.·. το οποίο διοργανώνει την εκδήλωση.

Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παραδοχή υπάρξεως φίλιων σχέσεων μεταξύ των προσκεκλημένων και συμμετεχόντων Υ.·.Σ.·. .


Συμμετοχή σε Εργασίες.

Στην Ελλάδα, κάθε αδελφός του Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·. έχει το δικαίωμα - ανάλογα με τον βαθμό του - να συμμετέχει στις εργασίες κάθε Εργαστηρίου του Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·..


Σύμφωνα με τις συνθήκες του Υ.·.Σ.·. δια την Ελλάδα με τα φίλια συστήματα και άλλων Ταγμάτων Ανωτέρων (Υψηλών) Βαθμών κάθε αδελφός του Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·. μπορεί να λάβει μέρος στο αντίστοιχο αναγνωρισμένο Βαθμό Τεκτονικής Δυνάμεως σε σχέση συνθήκης με το Υ.·.Σ.·.Ε.·. και έτσι να γνωρίσει και άλλες Τεκτονικές διδασκαλίες Ανωτέρων Βαθμών.

Αυτή η πρακτική ακολουθείται τόσο από την Νότιο Δικαιοδοσία των Η.Π.Α. όσο και τα λοιπά κανονικά Ύπατα Συμβούλια.

Το Υ.·.Σ.·.Ε δια την Ελλάδα ακολουθώντας αυτήν την παράδοση έχει φίλιες σχέσεις με Στοές του Αγίου Ανδρέα καθώς και τον Αναθεωρημένο Σκωτικό Τύπο της Γαλλίας.

Σχέσεις με Μεγάλες Στοές.


Το Υ.·.Σ.·.Ε.·. στον κανονισμό του προβλέπει ότι διά να γίνει δεκτός προς εισδοχήν εις τον Φιλοσοφικόν Τεκτονισμόν (4ον βαθμόν) οφείλει, μεταξύ άλλων, να είναι ενεργό μέλος Συμβολικής Στ∴, Υπαγομένης υπό την αιγίδα κανονικώς λειτουργούσης και αναγνωρισμένης Μεγάλης Στοάς, και να έχει τον τρίτο Βαθμό (Διδασκάλου).


Το εάν αναγνωρίζονται μεταξύ των οι Μεγ.·. Στοές δεν αποτελεί θέμα που αφορά το Υ.·.Σ.·.

Όπως το Υ.·.Σ.·. δεν μπορεί να ιδρύσει Μεγάλη Στοά έτσι και η Μ.·.Σ.·. δεν δύναται να ιδρύσει Υ.·.Σ.·. .

Οι σχέσεις μεταξύ Μεγάλων Στοών και Υπάτων Συμβουλίων είναι σχέσεις φίλιες και όχι «αναγνωρίσεως» αφού είναι διάφορες Μεγάλες Δυνάμεις, άλλων βαθμών και Τύπων.

Σε ακολουθία των ανωτέρω δεν μπορούν να ανταλλάσσουν Μεγ. Αντιπροσώπους.

Είναι αυτονόητο ότι δια να υπάρχουν οποιεσδήποτε σχέσεις μεταξύ Μεγάλων Σωμάτων αυτά πρέπει να αποτελούν νόμιμες οντότητες, υπαρκτές κατά τα οριζόμενα του νομικού συστήματος της Χώρας στις οποίες εδρεύουν.


Το Υ.·.Σ.·.Ε.·. σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε θέματα που αφορούν τον Συμβολικό Τεκτονισμό, ή οποιαδήποτε άλλη Μεγάλη Τεκτονική Δύναμη τόσο ως προς την Διδασκαλία όσο και ως προς την Διοίκηση και αντιστρόφως δεν νοείται να εμπλέκεται άλλος Τύπος στα δικά του θέματα.

Όλοι μαζί ας έχουμε φάρο την ευημερία του Τεκτονισμού δια το καλό της Κοινωνίας εν γένει.


Deus Meumque Jus

Ο Υ.·.Μ.·.Τ.·.

Εμμανουήλ Γερακιός 33°
Comments


bottom of page